A+ / A-

»зисквани€ за категоризаци€ на хотели

 атегоризаци€ на хотели- изисквани€ според постановление

»звадка от ѕостановление є 117 от 22 май 2207г.† за изменение и допълнение на Ќаредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настан€ване и заведени€та за хранене и развлечени€ , приета с ѕостановление є 357 на ћинистерски€ съвет от 2004г.

ƒруги връзки;