Изисквания за категоризация на хотели

Категоризация на хотели- изисквания според постановление

Извадка от Постановление № 117 от 22 май 2207г.  за изменение и допълнение на Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения , приета с Постановление № 357 на Министерския съвет от 2004г.
Други връзки;